Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

OŚWIADCZENIE PODSUMOWANIE 2015-2020

2020-12-14

Pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej od sierpnia 2015 roku. Rozpocząłem pracę z wizją zmian w ośrodku i naszej polityce społecznej. Zawsze moim celem było i jest zwiększenie skuteczności wspierania potrzebujących mieszkańców naszej gminy przez OPS przy wykorzystaniu dostępnych możliwości.

Co wydarzyło się w OPS przez ostatnie 5 lat? Oto odpowiedź.

 1. Oddzielono od postępowania administracyjnego pracę socjalną i uczyniono z niej skuteczne narzędzie pomagania (przy minimum biurokracji, pracy za biurkiem, do maksymalnie poświęconego czasu klientowi). To ponad 100 osób, rodzin, które skutecznie wyszły z systemu. Uzyskały pomoc w uzyskaniu emerytury, renty czy rozwiązaniu problemów rodzinnych.
 2. Wprowadzono decyzje administracyjne przyznające świadczenia z pomocy społecznej o charakterze warunkującym.
 3. Wprowadzono procedurę międzyinstytucjonalną - Zespołu d.s. rodziny / osoby, która jest ostatnią nadzieją na rozwiązanie spraw tzw. „nierozwiązywalnych”.
 4. Uruchomiono „zasiłek celowy zwrotny”, który jest formą nieoprocentowanej pożyczki adresowanej do osób, rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji.
 5. Zlikwidowano w OPS kasę wypłacającą zasiłki (usługa przeniesiona została do Banku PKO BP), dzięki temu podniósł się poziom bezpieczeństwa pracowników socjalnych.
 6. Uruchomiono tzw. „zielony pokój”, gdzie w godnych warunkach odbywają się najtrudniejsze rozmowy z osobami potrzebującymi wsparcia.
 7. Uruchomiono Biuro Obsługi, które odciążyło pracowników socjalnych i zwiększyło poziom ich bezpieczeństwa.
 8. Wzmocniono usługi prawne i uruchomiono usługi psychologiczne dla pracowników.
 9. Uruchomiono porady prawne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
 10. Zmieniono system informatyczny w OPS z archaicznej „OPIEKI” na nowoczesny „POMOST Std.”, który skrócił wielokrotnie czas przygotowania sprawozdań generowanych niemal codziennie.
 11. W roku 2016 przygotowano ośrodek i wdrożono świadczenie wychowawcze (500+) oraz w roku 2018 świadczenie „Dobry start”.
 12. Utworzono Centrum Aktywności Lokalnej – będące w strukturze OPS - narzędzie realizacji gminnej Polityki Społecznej.
 13. Animowano trzy partnerstwa lokalne CM2, Koalicji na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego gminy. Rozwinięto działalność klubu wolontariusza i uruchomiono Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów (jedno z trzech w województwie).
 14. Dokonywano bieżących remontów pokoi pracowników, toalet, montażu poręczy ułatwiających wejście do OPS i na I piętro, w miarę możliwości finansowych.
 15. Wymieniono środek transportu, wykorzystywany do pracy w terenie.
 16. Przygotowano projekt budowlany modernizacji OPS z pozwoleniem na budowę. Projekt zakłada dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rozpoczęto proces pozyskania środków finansowych na realizację remontu w ramach Interregu VIa.
 17. Przygotowano i wdrożono aktywą Politykę Senioralną, w jej ramach uruchomiono m.in. Fundusz Aktywizacji Seniorów.
 18. Przeprowadzono proces (m.in. spotkania z mieszkańcami) i samodzielnie napisano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych (bez konieczności opłaty za jej stworzenie), która jest wskazywana jako wzór. To w jej ramach zrealizowano m.in. kampanię społeczną „Aktywni do setki”, która była prezentowana jako bardzo dobry przykład w trakcie konferencji w Warszawie.
 19. Zrealizowano lub współuczestniczono w licznych projektach unijnych i rządowych:

  „Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Goleniów”, „Aktywna integracja w Gminie Goleniów”. Dzięki niemu udało się np. wykonać docieplenie zachodniej ściany bloku przy ul. Parkowej w Białuniu, „NOWE MOŻLIWOŚCI – aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów”, „CHCEMY WIĘCEJ – aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkańców i Mieszkanek Gminy Goleniów – przygotowanie do pracy w nowo utworzonym ZAZ w GPP”, „Bezpieczna przyszłość. Model środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI)”, „Azymut – Samodzielność”, „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, programy rządowe: „Opieka 75+”, „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

 20. Podejmowano działania wspierające rozwój w naszej gminie ekonomii społecznej np. powstanie Spółdzielni Socjalnej GROMADA.
 21. Przygotowano OPS do przekształcenia w Centrum Usług Społecznych. W ramach konkursu Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług ” nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 pozyskano kwotę 3 124 888,10 zł. Zajęliśmy 5 miejsce wśród 26 miast, które otrzymały finansowanie w kategorii od 5-100 tys. mieszkańców. Dodatkowo finansowanie otrzymało jeszcze tylko 7 miast. Środki mają być przeznaczone na usługi społeczne dla mieszkańców np. wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego czy zatrudnienie doradcy dla osób, które uległy wypadkom lub ciężko zachorowały.

7 listopada 2017 roku zostałem nagrodzony przez Marszałka Województwa jako dyrektor (Lider zarządzania) zaliczający się do grupy najlepiej zarządzających jednostkami pomocy społecznej w województwie. W bieżącym roku po skrupulatnej kontroli z Urzędu Wojewódzkiego, Wojewoda Zachodniopomorski zauważył nasze nowatorskie rozwiązania i zaliczył do nielicznego grona wyróżniających się.

W roku XXX - lecia funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie, bardzo dziękuję wszystkim pracownikom oraz wolontariuszom za wspólny trud, zaangażowanie i pracę na rzecz naszej społeczności lokalnej.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Zbigniew Łukaszewski