Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Oświadczenie

2020-12-05

Szanowni Państwo,

zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest czynienie wszystkiego aby pomoc niesiona potrzebującym była skuteczna z uwzględnieniem wszelkich możliwości jakie Ośrodek posiada.
Wobec pojawiających się informacji dotyczących kończących się umów zawartych na czas określony 6 opiekunek uprzejmie wyjaśniamy:

 1. W przeciwieństwie do informacji wyemitowanej w Radiu Szczecin, opiekunki zatrudnione w Ośrodku nie świadczą usług opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej, lecz w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki.
 2. W czasie pandemii opiekunki (aby nie narażać ich życia i zdrowia) nie świadczą usług w środowiskach osób przebywających na kwarantannie lub zarażonych COVID-19. Osoby takie, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia są kierowane do Izolatoriów.
 3. Do grudnia 2019 r. opiekunki były zatrudnione na podstawie umów zlecenia. Umowy o pracę zostały zawarte na rok (na próbę, warunkowo) i kończą się 31 grudnia 2020 r. Zastosowane rozwiązania w ramach umowy o pracę - nie sprawdziły się i nie mogą być przedłużone, ponieważ:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, z zachowaniem norm określonych w kodeksie pracy, w którymkolwiek z możliwych do zastosowania systemów czasu pracy, w tym równoważnym, okazało się niewykonalne,
  • system równoważnego czas pracy można zastosować, gdy pracodawca z odpowiednim wyprzedzeniem jest w stanie przewidzieć, jakie będzie natężenie pracy; wówczas przedłużony dobowy wymiar czasu pracy w jednym okresie można zrównoważyć krótszym czasem pracy w innych dniach. W przypadku usług opiekuńczych nie można przewidzieć zmieniających się sytuacji każdego dnia, kiedy przybywa lub ubywa podopiecznych z przyczyn naturalnych (zgony), zachodzi konieczność hospitalizacji czy umieszczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub domach pomocy społecznej. Dodatkowo występuje absencja pracowników świadczących usługi (zwolnienia lekarskie). Stąd realizacja pierwotnego harmonogramu pracy ustalanego zgodnie z przepisami z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem jest nierealna. Sytuacja komplikuje się, kiedy konieczne jest wykonanie usługi w czasie nie ujętym w harmonogramie, a pracownik nie wyraża na to zgody (która jest konieczna),
  • zasady zatrudniania na umowę o pracę nie pozwalają na wsparcie osób chorych i starszych przez 7 dni w tygodniu przez tę samą opiekunkę – tydzień pracy pracownika trwa 5 dni, co oznacza niemożność zapewnienia opieki w soboty, niedziele i święta
 4. Doświadczenia wielu lat wykazały, że umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług z podmiotami gospodarczymi jako jedyne pozwalają właściwie zabezpieczyć świadczenia opiekuńcze osobom tego potrzebującym przez 7 dni w tygodniu. Aktualnie mamy zawartych 13 umów zleceń i 2 umowy o współpracy. Dzięki nim:
  • zabezpieczamy ciągłość opieki nad osobami starszymi i chorymi,
  • zapewniamy usługi opiekuńcze nie tylko w Goleniowie, ale również na obszarach wiejskich naszej gminy,
  • osoby samotne i chore wymagające opieki, mogą korzystać z usług opiekuńczych w zależności od potrzeb także w soboty, niedziele i święta, godziny popołudniowe, co w przypadku chorych jest fundamentalne.

Nadmieniamy, że kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie wykazała nieprawidłowości w zakresie zawierania umów zleceń na świadczenie usług opiekuńczych.

Nieprawdą jest, że umowy zlecenia dają nam oszczędności, choć z punktu widzenia finansów publicznych byłoby to wskazane. Przykład średniomiesięcznego kosztu utrzymania etatów zestawiony z kosztem umów zleceń w obecnej sytuacji epidemicznej i spadkiem liczby chorych, naturalnie pokazuje różnicę. Pokazuje również, że było mniej pracy. Natomiast gdy przybywa podopiecznych koszt umów zleceń wzrasta, często ponad koszt utrzymania etatów. W rozpatrywanej sytuacji aspekt finansowy w ogóle nie jest brany pod uwagę. Najważniejsze jest zapewnienie ciągłości usług opiekuńczych z zachowaniem racjonalnych zasad zatrudniania.

Zdajemy sobie sprawę, że konstrukcja umów zleceń, nazywanych potocznie “śmieciowymi” jest odmienna od umów o pracę. Niestety umowy o pracę i rozwiązania kodeksu pracy „wiążą nam ręce”. Trudno na łamach mediów społecznościowych wytłumaczyć zasady działania usług opiekuńczych, układania grafików i harmonogramów pracy, kierowania do osób wymagających opieki opiekunek w zastępstwie za te, które przebywają na zwolnieniu lekarskim, w tym przekazywania kluczy do mieszkania, środków na zrobienie zakupów itp.

Chociaż najważniejsze jest dla nas zapewnienie opieki osobom tego wymagającym, równie ważne jest, by nie krzywdzić osób te usługi świadczące. Staramy się w miarę możliwości zapewniać dobre warunki zatrudnienia naszym zleceniobiorcom poprzez stałe podnoszenie stawki za godzinę pracy (obecnie 22 zł za usługi wykonywane w dni powszednie i 25 zł za niedziele i święta; w 2021 roku odpowiednio 25 zł i 30 zł), przyznanie płatnej przerwy w świadczeniu usług (21 dni po roku pracy) czy zwrotu kosztów dojazdu do chorych mieszkających w innym miejscu niż zleceniobiorca. Ponadto od wszystkich umów zleceń odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Zbigniew Łukaszewski