Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz drugiego z rodziców (dowód osobisty do wglądu);

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomoge w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłate jednorazowej zapomogi składa sie w terminie 12 miesiecy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objetego opieką prawną, opieką faktyczna albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. 

Do wniosku o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz drugiego z rodziców (ksero dowodu osobistego);
  2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka wraz z nadanym PESELem;
  3. Deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegajacej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomiejszone o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  4. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągnietych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  5. Pisemne oświadczenie przez drugiego z rodziców, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga,
  6. Numer rachunku bankowego,
  7. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, w którym potwierdzono pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Katalog dokumentów nie jest jednak zamknięty. W razie wątpliwości, Ośrodek Pomocy Społecznej może żądać dodatkowych dokumentów i informacji .