Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Stypendia i zasiłki szkolne

Na podstawie art.9 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) ustala się zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

- kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie - w wysokości 528

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 528,00

Termin składania wniosków o stypendium szkolne do 15 września danego roku. 

Informacje dotyczące stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego

Ustawa o systemie oświaty Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ) oraz Uchwałą Nr XXXI/377/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/553/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 3020)

Zasiłek szkolny - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

 • śmierć członka rodziny,
 • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
 • pożar lub zalanie mieszkania,
 • nagła choroba w rodzinie ucznia,
 • kradzież z włamaniem w mieszkaniu ucznia,
 • inna nagła lub nieprzewidywalna okoliczność utrudniająca prawidłowe funkcjonowanie rodziny, pogarszająca sytuację materialną rodziny i utrudniająca naukę ucznia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
(stypendium szkolne)

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 514,00 zł 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
 • Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne można przeznaczyć wyłącznie na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów, udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę),
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu i tym podobnych).

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

 1. Zaświadczenie o wysokości dochodu netto uzyskanego ze stosunku pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 2. Decyzja ZUS i odcinek pobranej emerytury/renty (lub potwierdzony przez bank wyciąg z rachunku bankowego)
 3. Zaświadczenie z UGiM o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy
 4. Decyzja z UGiM o dodatku mieszkaniowym
 5. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem – kopia
 6. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla uprawnionego ucznia
 7. Zaświadczenie od komornika o alimentach (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej z 2014 r.
 9. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ucznia, słuchacza uprawnionego do stypendium szkolnego
 10. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 11. Dowód osobisty Wnioskodawcy i pełnoletniego ucznia do wglądu
 12. W przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany akt zupełny urodzenia dziecka
 13. Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
 • z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub z brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – oryginał
 1. Zaświadczenie z sądu o toczącej się sprawie rozwodowej lub o separację,
 2. Kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 3. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 5. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

Katalog dokumentów nie jest jednak zamknięty. W razie wątpliwości, Ośrodek Pomocy Społecznej może żądać dodatkowych dokumentów i informacji.

Wnioski do pobrania dostępne będą od 20 sierpnia br. w OPS Goleniów. Jeżeli kupują państwo dzieciom w sierpniu br. książki, przybory do szkoły proszę zbierać faktury lub rachunki (nie paragony) na zakupione przez siebie pomoce edukacyjne.

Zapraszamy

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie - Dział Świadczeń Rodzinnych - pokój 01 (parter) ul. Pocztowa 13,  od 1 do 15 września br.