Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Deklaracja dostępności Strona Internetowa OPS w Goleniowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa OPS w Goleniowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia w galerii nie zawierają opisów alternatywnych.
 • Dokumenty oraz wzory wniosków nie zawierają tagów struktury dokumentów.
 • Elementy z podmenu niedostępne za pomocą klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Radosław Molenda.
 • E-mail: informatyk@opsgoleniow.pl
 • Telefon: 91 407 34 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie
 • Adres: ul. Pocztowa 13 72-100 Goleniów
 • E-mail: ops@goleniow.pl
 • Telefon: 91 460 14 72

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne (A) znajduje się od szczytu budynku po przejściu przez furtkę kilku kroków po prawej stronie. Wejście boczne (B) prowadzące do Świadczeń Rodzinnych znajduje się od strony podwórza. Do obu wejść prowadzą schody, które nie są dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 1. Korytarze nie są dostosowane do przemieszczania się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak windy uniemożliwia przemieszczanie się pomiędzy piętrami.
 2. Na terenie Ośrodka nie ma pochylni, schodołazów, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 3. Przy Ośrodku nie ma parkingu oraz miejsc przeznaczonych do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osoby z psem asystującym mogą poruszać się po terenie Ośrodka.
 5. Na terenie Ośrodka są osoby znające podstawy języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Inne informacje i oświadczenia

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich wniosków oraz plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.