Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP
Logo projektu
Życzliwy telefon

Odbiorca: osoby starsze, które mają poczucie osamotnienia i potrzebę kontaktu z drugą osobą, zamieszkujący gminę Goleniów.

Usługa obejmuje wsparcie w formie rozmowy telefonicznej o charakterze:
• towarzyskim,
• informacyjnym na temat potrzeb osoby starczej, bieżącej sytuacji, stanu zdrowia, samopoczucia, w celu podjęcia działań wspierających,
• informacyjnym na temat zakresu dostępnych usług społecznych.
W miarę potrzeb i możliwości realizowane są spotkania bezpośrednie.

Usługa finansowana w 100% przez gminę Goleniów.

Przyznano 10 z 11
Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne

Odbiorca: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy doświadczający stresujących sytuacji życiowych lub cierpiący na zaburzenia psychiczne z gminy Goleniów.

Wsparcie psychologiczne - zakres krótkoterminowej formy pomocy obejmuje m.in. następstwa psychiczne związane z pandemią COVID 19, doświadczające przemocy od osób bliskich, doświadczające przemocy rówieśniczej, trudności w utrzymywaniu relacji, śmierć bliskiej osoby, ciągły stres, problemy ze snem, brak poczucia bezpieczeństwa, problemy w adaptacji do nowej sytuacji, konflikty w związkach. Usługa realizowana w formie:
A. Warsztatów grupowych dla mieszkańców.
B. Indywidualnej pomocy w formie terapii psychologicznej.

Usługa dofinansowana w 50% przez gminę Goleniów.

Przyznano 1083 z 1115
Biuro kariery

Odbiorca: młodzież w wieku od 16 do 24 roku życia zamieszkująca gminę Goleniów.

Usługa obejmuje pośrednictwo pracy dla młodych ludzi (w tym wakacyjnej) oraz:
• korzystanie z bazy ofert pracy,
• wsparcie w zawieraniu umów z pracodawcami,
• szkolenia kandydatów do pracy z zakresu BHP,
• spotkania z lokalnymi autorytetami (ludźmi sukcesu).

Usługa finansowana w 100% przez gminę Goleniów.

Przyznano 78 z 90
Opiekun osoby z niepełnosprawnościami

Odbiorca: osoby dorosłe posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z gminy Goleniów.

Usługa obejmuje czynności wspomagające osobę niepełnosprawną w codziennym funkcjonowaniu poprzez pomoc w:
• wyjściu z miejsca zamieszkania i w powrocie do niego,
• czynnościach dnia codziennego,
• dojazdach w wybrane przez Odbiorcę miejsce np. praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe - koszty transportu pokrywane są ze środków własnych Odbiorcy usługi,
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Odbiorcy przy ich realizacji,
• załatwianiu spraw urzędowych,
• kontaktach bądź współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Usługa finansowana w 100% przez gminę Goleniów.

Przyznano 3900 z 3900
Centrum Kręgów Wsparcia

Odbiorca: osoby z niepełnosprawnością intelektualna zamieszkujące gminę Goleniów.

Usługa obejmuje kompleksowe wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, stworzenie warunków umożliwiających funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w swoim środowisku życia także po śmierci jej opiekunów: rodziców lub innych bliskich osób poprzez:
• pracę z osobą - budowanie Kręgów Wsparcia,
• organizację warsztatów i innych działań edukacyjnych,
• funkcjonowanie Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością,
• działania promocyjne, kampanie społeczne.

Usługa finansowana w 100% przez gminę Goleniów.

Przyznano 11 z 12
Usługa opieki nad dziećmi do 10 roku życia

Odbiorca: rodziny w kryzysie z dziećmi lub samotny rodzic wychowujący dziecko do 10 roku życia, z gminy Goleniów.

Usługa obejmuje krótkoterminowe zabezpieczenie opieki nad dzieckiem oraz:
• dbanie o higienę osobistą dziecka,
• podawanie posiłków,
• zapewnienie rozrywki dostosowywanej do zainteresowań i możliwości psychofizycznych dziecka,
• zabieranie dziecka na spacer,
• dbanie o rozwój poszczególnych zainteresowań i umiejętności dziecka.
Limit godzin usługi przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynosi nie więcej niż 10 godzin.
Usługa przysługuje max. 5 razy, w wymiarze min. 2 niedzielonych godzin dziennie.
Usługa realizowana jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godz. od 6:00 do 20:00 i w piątki w godz. od 6:00 do 22:00.

Usługa dofinansowana w 50% przez gminę Goleniów.

Przyznano 390 z 411
Programy wspomagające zdrowie i zdrowy tryb życia

Odbiorca: mieszkańcy gminy Goleniów.

Usługa obejmuje poprawę zdrowia i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez:
• grupowe spotkania z dietetykiem lub spotkania z rodzicami dzieci przedszkolnych,
• konsultacje w zakresie dokonywanie pomiarów i obliczania wskaźnika BMI.
• poprawę nawyków żywieniowych,
• opracowanie Indywidualnego Planu Dietoterapi,
• dobór odpowiedniej diety uwzględniającej stan zdrowia oraz choroby współistniejące,
• działania edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia.

Realizacja w formie:
A. Warsztatów grupowych dla mieszkańców.
B. Poradnictwa indywidualnego.

Usługa dofinansowana w 50% przez gminę Goleniów

Przyznano 500 z 630
Młodzieżowe Centrum Kompetencji

Odbiorca: młodzież w wieku od 15 do 26 lat zamieszkująca gminę Goleniów.

Usługa realizowana w oparciu o doświadczenia streetworkingu i procesów grupowych poprzez:
• działania wspierające rozwój umiejętności i kompetencji młodzieży, przy wykorzystaniu usług wspierających realizowanych przez ekspertów zewnętrznych, rozwijanie zainteresowań młodzieży poprzez organizację warsztatów, szkoleń, wyjazdów o charakterze edukacyjnym, wizyt studyjnych,
• udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, poprzez współpracę z pracownikami CUS i innych instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży i ich rodzin.

Usługa dofinansowana w 50% przez gminę Goleniów.

Przyznano 133 z 140
Mobilny konsultant snu

Odbiorca: rodzice dzieci do lat 3 z problemem zaburzeń snu, zamieszkujący gminę Goleniów.

Usługa obejmuje konsultacje ze specjalistą w formie:
• rozmowy o problemach i kłopotach ze snem dziecka,
• udzielania wskazówek dotyczących diety dziecka,
• analizy schematu spożywania posiłków przez dziecko w ciągu dnia,
• pomocy w ustaleniu harmonogramu dnia dziecka i rodziny.

Usługa dofinansowana w 50% przez gminę Goleniów.

Przyznano 59 z 72
Opiekun osoby starszej

Odbiorca: mieszkańcy gminy Goleniów w wieku powyżej 65. r. życia (w szczególności osoby samotne).

Usługa obejmuje opiekę nad osobą starszą w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania oraz:
• dokonywanie zakupów lub towarzyszenia podczas niezbędnych zakupów w sklepach w pobliżu miejsca zamieszkania Odbiorcy,
• pomaganie w przygotowaniu lub przygotowanie posiłku z wykorzystaniem artykułów spożywczych zapewnionych przez Odbiorcę,
• przynoszenie obiadu z punktu gastronomicznego,
• karmienie i pojenie osób niesamodzielnych,
• wspieranie w czynnościach higieny osobistej, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, w czynnościach pielęgnacyjnych,
• pomoc w ubieraniu się, zmianie bielizny pościelowej, praniu w pralce odzieży i bielizny pościelowej, prasowaniu,
• pomoc w dotarciu do lekarza i na badania, zamówieniu dowozu medycznego (koszty transportu pokrywane są z środków własnych odbiorcy usługi),
• realizacja recept w najbliższej aptece,
• pomoc w załatwianiu niezbędnych spraw urzędowych, terminowym regulowaniu opłat,
• pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu, paleniu w piecu i przynoszeniu opału,
• pomoc w organizowaniu czasu wolnego,
• towarzyszenie podczas spacerów, zaspokajanie potrzeb duchowych.

Usługa finansowana w 100% przez gminę Goleniów.

Przyznano 3900 z 3900
200 Lat

Odbiorca: osoby w wieku emerytalnym, (w szczególności osoby samotne) zamieszkujące gminę Goleniów,

Usługa polega na budowaniu wymiaru ludzkiej solidarności na co dzień i tożsamości lokalnej poprzez organizację uroczystych obchodów urodzin lub innego jubileuszu, osób starszych, samotnych przy zaangażowaniu społeczności lokalnej.

Usługa finansowana w 100% przez gminę Goleniów.

Przyznano 16 z 20
Pomoc sąsiedzka

Odbiorca: osoby samotne lub niesamodzielne, wymagające opieki zamieszkujące gminę Goleniów.

Usługa obejmuje doraźną pomoc wspierająco-opiekuńczą w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności pomoc w:
• aktywnym organizowaniu czasu wolnego,
• utrzymywanie kontaktów z rodziną lub społecznością lokalną
• towarzyszenie na spacerach,
• dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
• przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
• wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
• praniu odzieży i bielizny,
• uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych,
• zaspokajanie indywidualnych bieżących potrzeb życiowych,
• informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych,
• odwiedziny w szpitalu.

Usługa finansowana w 100% przez gminę Goleniów.

Przyznano 5350 z 5350
Doradca Osoby lub Rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji zdrowotnej

Odbiorca: osoby i rodziny przeżywające kryzys zdrowotny lub mające długotrwałe/przewlekłe problemy zdrowotne zamieszkujące gminę Goleniów.

Usługa obejmuje pomoc w:
• zaplanowaniu postępowania w oparciu o dostępne usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na rynku prywatnym,
• porządkowaniu i prowadzeniu dokumentacji medycznej i monitorowaniu stanu zdrowia,
• nawiązaniu kontaktów z podmiotami wspierającymi (np. wolontariuszami),
• towarzyszeniu w kolejnych etapach działań prozdrowotnych (np. rehabilitacyjnych, leczniczych).

Usługa finansowana w 100% przez gminę Goleniów.

Przyznano 21 z 50
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Odbiorca: osoby niesamodzielne lub z niepełnosprawnością lub zamieszkujące samotnie lub prowadzące gospodarstwo domowe z osobą powyżej 70 roku życia z gminy Goleniów.

Usługa obejmuje:

• nieodpłatne1 wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego/sprzętu pomocniczego na okres do 6 miesięcy,
• naukę obsługi sprzętu (przekazanie Odbiorcy usługi informacji i instrukcji obsługi niezbędnej do korzystania ze sprzętu),
• przekazanie kontaktu do Doradcy osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji zdrowotnej.
W wypożyczalni dostępne są m.in.; łóżka, wózki kule łokciowe, taborety.

Katalog sprzętu
Opłata odtworzeniowa wnoszona jest przez mieszkańca przy wypożyczeniu danego sprzętu o wartości pow. 1500 zł. i wynosi 40 zł/m-c.

Przyznano 270 z 350
Teleopieka

Odbiorca: seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługa ma za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności seniorów oraz osób niesamodzielnych we własnym domu i ich otoczeniu poprzez:
- nieodpłatne użyczenie sprzętu – opaski SOS
- konfigurację i naukę obsługi sprzętu
- usługę operatora pomocy – pracujące 24 h na dobę centrum monitoringu, nadzorujące, rejestrujące i przyjmujące zgłoszenia alarmowe przesyłane z opasek bezpieczeństwa, a także podejmujące adekwatne do konkretnego zgłoszenia czynności.

Usługa finansowana w 100 % w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Przyznano 63 z 63
Mobilny konserwator - Złota Rączka

Odbiorca: osoby niesamodzielne lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub opiekunowie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub osoby niesamodzielne powyżej 60 roku życia, będące osobami samotnymi, lub rodzic wychowujący samotnie dzieci lub prowadzące gospodarstwo domowe z drugą osobą niesamodzielną powyżej 60 roku życia zamieszkujące gminę Goleniów.

Usługa realizowana będzie 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w miejscu zamieszkania z wykorzystaniem sprzętu Wykonawcy, obejmuje wykonywanie drobnych napraw, prac gospodarczych, montażowych w tym:
• wymianę lub naprawę kranów w kuchni i łazience,
• udrożnienie zatkanych odpływów,
• naprawę nieszczelnych rur,
• naprawę spłuczki,
• montaż lub wymianę deski sedesowej,
• podłączenie pralki lub zmywarki,
• wymianę żarówki,
• naprawę lub wymianę gniazdka elektrycznego,
• regulację lub uszczelnienie drzwi i okien,
• naprawę klamek lub zamków w drzwiach i oknach,
• naprawę listew przypodłogowych,
• skręcanie mało gabarytowych mebli.

Odbiorca może skorzystać z usługi nie więcej niż 3 razy, zakres jednorazowej zleconej usługi nie może przekraczać 3 godz. realizacji. Odbiorca usługi pokrywa z własnych środków koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

Usługa dofinansowana w 50% przez gminę Goleniów.

Przyznano 283 z 356
Usługa dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Odbiorca: osoby niesamodzielne lub dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym zamieszkujące gminę Goleniów.

Usługa realizowana w miejscu zamieszkania Odbiorcy (wyłącznie u osób leżących) z wykorzystaniem sprzętu Wykonawcy lub w CALu.
Usługa obejmuje usługi 3 rodzaje usług kosmetyczne, fryzjerskie, masaż w szczególności:

1) usługi kosmetyczne (do 60 minut):
- skrócenie i szlifowanie płytki paznokci u rąk,
- skrócenie i szlifowanie płytki paznokci u stóp,
- skrócenie i szlifowanie płytki paznokci u rąk i stóp,
- usunięcie nadmiernego zrogowaciałego naskórka na piętach;

2) usługi fryzjerskie (do 60 minut):
- strzyżenie damskie/męskie,
- modelowanie damskie/męskie,
- strzyżenie i modelowanie damskie/męskie;
3) masaż (min. 40 minut):
- masaż relaksacyjny całego ciała pomagający zniwelować bóle, poprawić krążenie oraz metabolizm,
- masaż limfatyczny całego ciała pobudzający krążenie krwi, łagodzący bóle.

Odbiorca może skorzystać nie więcej niż z 9 usług.

Usługa dofinansowana w 50% przez gminę Goleniów.

Przyznano 720 z 909
Klub integracja - dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób w kryzysie

Odbiorca: osoby w kryzysie lub nieradzące sobie w organizacji gospodarstwa domowego lub samotne lub osoby z orzeczonym lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Usługa obejmuje czynności wspomagające funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz:
• pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności,
• zapewnienie bezpiecznego miejsca przebywania i organizacji wolnego czasu
• budowanie relacje międzyludzkich, w tym integracji międzypokoleniowej,
• prowadzenie zajęć warsztatowych zwiększających samodzielność życiową,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (m.in. formułowaniu pism, wypełnianie druków, umawianie wizyt).

Usługa finansowana w 100% przez gminę Goleniów.

Przyznano 54 z 54
Grupy wsparcia

Odbiorca: kobiety z obszaru gminy Goleniów, będące w kryzysie, stanie depresyjnym, długotrwale bezrobotne, w poczuciu bezradności i osamotnienia, współuzależnione, wymagające wzmocnienia ich indywidualnego potencjału.

Usługa obejmuje uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia z udziałem wykwalifikowanych moderatorów. Planowane formy m.in: warsztaty zdrowia emocjonalnego, plastyczne, autoakceptacji z indywidualną sesją zdjęciową, jogi.

Usługa dofinansowana w 50% przez gminę Goleniów.

Przyznano 31 z 54
Warsztaty skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich

Odbiorca: mieszkańcy obszarów wiejskich gminy Goleniów.

Usługa obejmuje:
• podtrzymywanie aktywności społecznej i pobudzanie zaradności poprzez rozwijanie różnych zainteresowań,
• organizację wolnego czasu,
• prowadzenie zajęć służących utrzymaniu sprawności fizycznej, poprzez zajęcia gimnastyczne,
• utrzymywanie sprawności intelektualnej,
• zapewnienie wsparcia społecznego i zaspokojenie potrzeby kontaktu i przynależności,

Usługa realizowana:
• na wniosek złożony przez sołtysa lub lidera grupy nieformalnej lub stowarzyszenia (min. 5 osobowa grupa),
• w wymiarze min. 2 godz. tygodniowo w sołectwach gminy Goleniów,
• limit godzin usługi przypadający na jedno sołectwo wynosi nie więcej niż 21 godz.

Usługa finansowana w 100% przez gminę Goleniów.

Przyznano 796 z 796
Mieszkania treningowe dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w tym z autyzmem i zespołem aspergera

Odbiorca usługi: mieszkańcy gminy Goleniów, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera, ich rodziny i opiekunowie.

Mieszkania treningowe dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w tym z Autyzmem i zespołem Aspergera pozwalają na realizację zadań umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami poprawę jakości życia (w kierunku usamodzielnienia).
Prowadzony trening w mieszkaniach obejmuje m.in.:
- usługi wspierające aktywność osób z ASD w mieszkaniu i środowisku lokalnym, tj.: trening wspierający rozwój osobisty i porozumiewanie, trening samodzielności, trening umiejętności społecznych, trening poznawczy i zawodowy,
- usługi wspierające aktywność osoby w rodzinie (w tym rodzice/opiekunowie prawni i rodzeństwo oraz najbliższe otoczenie), tj.: usługi asystenckie/włączające, trening wspólnego spędzania czasu, - usługi wspierające osoby znaczące – otoczenie, tj. rodziny (rodzice, rodzeństwo / opiekunowie prawni), tj.: program wytchnieniowy dla rodziców w formie kilkudniowych/kilkutygodniowych turnusów treningu samodzielności dla ich dorosłych dzieci z ASD w mieszkaniach wspomaganych (miejsca rotacyjne), szkolenie/Trening dla rodziców dotyczący wspierania procesu usamodzielniania się dorosłego syna/córki z ASD, szkolenie/Trening porozumiewania się i spędzania czasu z osobą z ASD – dla rodzeństwa, grupy wsparcia i grupy samopomocowe dla członków rodzin osób z autyzmem.

Usługa finansowana w 100% przez gminę Goleniów.

Przyznano 14 z 14
Transport dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami ( w tym osób na wózkach)

Odbiorca: mieszkańcy gminy Goleniów ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lub osoby niesamodzielne, lub dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby z związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, lub osoby powyżej 70 roku życia

Usługa polega na transporcie z i do miejsca zamieszkania w celu załatwienia wizyty lekarskiej, leczenia lub rehabilitacji, załatwieniu spraw urzędowych lub potrzeb duchowych na terenie Gminy Goleniów.
Z wyłączeniem transportu medycznego

• Złożenie wniosku następuje min 3 dni przed pierwszym zleceniem usługi (od 1 do 20 kursów).
• Zgłoszenie potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam mieszkaniec, jak i w jego imieniu rodzina lub osoba trzecia.
• Zgłoszenia kolejnych przejazdów/kursów, należy dokonać nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem przejazdu. Warunkiem realizacji usługi będzie dostępność transportu.
• Zgłoszenia i odwołania przejazdów w formie elektronicznej drogą pisemną lub telefonicznie odbywać się będą za pośrednictwem pracownika CUS Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych (telefon dostępny będzie na Karcie Kwalifikacyjnej).
• Usługa realizowana będzie tylko w przypadku potwierdzenia możliwości jej realizacji przez Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
Przewozy będę odbywały się 5 dni w tygodniu, w dni wyłącznie pracujące w godzinach poniedziałek -czwartek 8-18, piątek 8-22.

Wyróżnia się trzy strefy:
I strefa – obszar miasta Goleniów -10 zł./kurs
II strefa, miejscowości: Białuń, Budno, Łozienica, Marszewo, Miękowo, Modrzewie, Podańsko, Żdżary, Żółwia, Żółwia Błoć – 20 zł./kurs
III strefa, miejscowości: Bolechowo, Borzysławiec, Burowo, Czarna Łąka, Danowo, Glewice, Imno, Kąty, Kliniska Wielkie, Komarowo, Krępsko, Lubczyna, Łaniewo, Mosty, Mosty Osiedle, Niewiadowo, Pucice, Rurzyca, Stawno, Święta, Tarnowiec, Tarnówko, Wierzchosław, Zabród, Załom. – 30 zł./kurs

Usługa dofinansowana w 50% przez gminę Goleniów.

Przyznano 162 z 500
Usługa opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością do lat 18

Odbiorca: rodziny z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością do lat 18 lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, z gminy Goleniów.

Usługa obejmuje krótkoterminowe zabezpieczenie opieki nad dzieckiem oraz:
• dbanie o higienę osobistą dziecka,
• podawanie posiłków,
• zapewnienie rozrywki dostosowywanej do zainteresowań i możliwości psychofizycznych dziecka,
• zabieranie dziecka na spacer,
• dbanie o rozwój poszczególnych zainteresowań i umiejętności dziecka.

Limit godzin usługi przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynosi nie więcej niż 15 godzin. Usługa przysługuje max. 5 razy, w wymiarze min 3 niedzielonych godzin dziennie.
Usługa realizowana jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godz. od 6:00 do 20:00 i w piątki w godz. od 6:00 do 22:00.

Usługa finansowana w 100% przez gminę Goleniów.

Przyznano 43 z 65
Specjalistyczna usługa w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Odbiorca: dzieci i młodzież do 19 roku życia zamieszkujące gminę Goleniów.

Usługa realizowana w Szczecinie przez Szczecińskie Centrum Zdrowia, Samodzielny Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Obejmuje pomoc specjalistyczną w zakresie psychiatrii, neurologopedii, terapeuty SI, psychodietetyki i psychoseksuologii.

Przyznano 24 z 90
TELEFON ALARMOWY
112
POLICJA
997
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE GAZOWE
992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE GWiK
91 418 22 34
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
91 418 28 41
ENEA
91 432 67 00
PRZYCHODNIA POLMED
91 419 15 05, 91 407 20 54
PRZYCHODNIA PROFIMED
91 407 12 50
PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA
91 466 43 69
PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKOWE
91 418 96 05
URZĄD GMINY I MIASTA
91 469 82 00
URZĄD SKARBOWY
91 4185 42 00
BIURO RADY MIEJSKIEJ
91 469 82 12
STAROSTWO POWIATOWE
91 471 02 65
RZECZNIK KONSUMENTÓW
91 418 05 12
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOLENIOWIE
91 460 14 72