Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP
Życzliwy telefon

Odbiorca: osoby starsze, które mają poczucie osamotnienia i potrzebę kontaktu z drugą osobą zamieszkujący gminę Goleniów.

Usługa obejmuje wsparcie w formie rozmowy telefonicznej o charakterze:

• towarzyskim,
• informacyjnym na temat potrzeb osoby starczej, bieżącej sytuacji, stanu zdrowia, samopoczucia, w celu podjęcia działań wspierających,
• informacyjnym na temat zakresu dostępnych usług społecznych.

Przyznano 6 z 8
Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne

Odbiorca: osoby będące w stresowych sytuacjach życiowych lub cierpiący na zaburzenia psychiczne, z gminy Goleniów.

Usługa obejmuje krótkoterminową pomoc psychologiczną i terapeutyczną poprzez wsparcie w:

• następstwach psychicznych związanych z pandemią COVID 19,
• śmierci bliskiej osoby,
• ciągłym stresem, problemami ze snem,
• brakiem poczucia bezpieczeństwa
• trudnościach w utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, członkami rodziny, współpracownikami, sąsiadami,
• adaptacji do nowej sytuacji.

Przyznano 372 z 468
Biuro kariery

Odbiorca: młodzież w wieku od 16 do 24 roku życia zamieszkująca gminę Goleniów.

Usługa obejmuje pośrednictwo pracy dla młodych ludzi (w tym wakacyjnej) oraz:

• korzystanie z bazy ofert pracy,
• wsparcie w zawieraniu umów z pracodawcami,
• szkolenia kandydatów do pracy z zakresu BHP,
• zajęcia przygotowujące młodzież do planowania własnej kariery zawodowej,
• poradnictwo indywidualne lub grupowe z zakresu dostępnych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
• spotkania z lokalnymi autorytetami (ludźmi sukcesu),
• zagadnienia związane z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem.

Przyznano 34 z 40
Opiekun osoby z niepełnosprawnościami

Odbiorca: osoby dorosłe posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z gminy Goleniów.

Usługa obejmuje czynności wspomagające osobę niepełnosprawną w codziennym funkcjonowaniu poprzez pomoc w:

• wyjściu z miejsca zamieszkania i w powrocie do niego,
• czynnościach dnia codziennego,
• dojazdach w wybrane przez Odbiorcę miejsce np. praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe - koszty transportu pokrywane są ze środków własnych Odbiorcy usługi,
• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Odbiorcy przy ich realizacji,
• załatwianiu spraw urzędowych,
• kontaktach bądź współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

Przyznano 1350 z 1350
Centrum Kręgów Wsparcia

Odbiorca: osoby z niepełnosprawnością intelektualna zamieszkujące gminę Goleniów.

Usługa obejmuje kompleksowe wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Usługa obejmuje stworzenie warunków umożliwiających funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w swoim środowisku życia także po śmierci jej opiekunów: rodziców lub innych bliskich osób poprzez:

• pracę z osobą - budowanie Kręgów Wsparcia,
• organizację warsztatów i innych działań edukacyjnych,
• funkcjonowanie Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością,
• działania promocyjne, kampanie społeczne.

Przyznano 11 z 11
Terapia małżeńska

Odbiorca: mieszkańcy, rodziny z terenu gminy Goleniów.

Usługa obejmuje krótkoterminową terapię rodzinną i par oraz:

• diagnozę problemu, kryzysu w małżeństwie,
• określenie ścieżki terapii,
• spotkania terapeutyczne.

Przyznano 70 z 70
Klub integracja - Placówka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób w kryzysie

Odbiorca: osoby w kryzysie, osoby samotne w wieku emerytalnym, powyżej 60. r. życia, osoby niepełnosprawne.

Usługa obejmuje czynności wspomagające funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz:

• pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności,
• pomoc w powrocie do pełnienia określonych ról społecznych,
• zapewnienie bezpiecznego miejsca przebywania i organizacji wolnego czasu
• podtrzymanie i rozwijane indywidualnych zainteresowań,
• budowanie relacje międzyludzkich, w tym integracji międzypokoleniowej,
• nawiązywanie kontaktu bądź współpracy z różnego rodzaju organizacjami lub Instytucjami,
• organizowane działań samopomocowych z zakresu zatrudnienia, spraw socjalnych i mieszkaniowych,
• prowadzenie zajęć warsztatowych zwiększających samodzielność życiową,
• pomocne w załatwianiu spraw urzędowych (m.in. formułowaniu pism, wypełnianie druków, umawianie wizyt).

Przyznano 14 z 20
Usługa Opieki nad dziećmi (w tym dzieci osób niepełnosprawnych)

Odbiorca: rodziny w kryzysie oraz samotni rodzice, wychowujący dzieci do 10 roku życia, w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 18 roku życia z gminy Goleniów.

Usługa obejmuje krótkoterminowe zabezpieczenie opieki nad dzieckiem oraz;

• dbanie o higienę osobistą dziecka,
• podawanie posiłków,
• zapewnienie rozrywki dostosowywanej do zainteresowań i możliwości psychofizycznych dziecka,
• zabieranie dziecka na spacer,
• dbanie o rozwój poszczególnych zainteresowań i umiejętności dziecka.

Limit godzin usługi przypadający na jedno gospodarstwo domowe wynosi nie więcej niż 15 godzin w trakcie trwania Programu.
Usługa przysługuje max. 3 razy w okresie trwania Programu, w wymiarze max 5 niedzielonych godzin dziennie.
Usługa realizowana jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku w godz. od 6:00 do 20:00 i w piątki w godz. od 6:00 do 22:00.

Przyznano 105 z 780
Programy wspomagające zdrowie i zdrowy tryb życia

Odbiorca: mieszkańcy gminy Goleniów,

Usługa obejmuje poprawę zdrowia i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez;

• grupowe spotkania z dietetykiem,
• konsultacje w zakresie dokonywanie pomiarów i obliczania wskaźnika BMI.
• poprawę nawyków żywieniowych,
• opracowanie Indywidualnego Planu Dietoterapi,
• dobór odpowiedniej diety uwzględniającej stan zdrowia oraz choroby współistniejące,
• dobór ćwiczeń umożliwiających kontrolę masy ciała oraz zachowanie organizmu w dobrej kondycji fizycznej,
• działania edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia.

Przyznano 240 z 240
Młodzieżowe Centrum Kompetencji

Odbiorca: młodzież w wieku od 15 do 26 lat zamieszkująca gminę Goleniów.

Usługa realizowana w oparciu o doświadczenia streetworkingu i procesów grupowych poprzez;

• działania wspierające rozwój umiejętności i kompetencji młodzieży, przy wykorzystaniu usług wspierających realizowanych przez ekspertów zewnętrznych.
• udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, poprzez współpracę z pracownikami CUS i innych instytucji działających na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży i ich rodzin,
• zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu oraz materiałów wykorzystywanych w procesie wsparcia.

Przyznano 56 z 60
Mobilny konsultant snu

Odbiorca: rodzice dzieci do lat 3 z problemem zaburzeń snu, zamieszkujący gminę Goleniów.

Usługa obejmuje konsultacje ze specjalistą w formie:

• rozmowy o problemach i kłopotach ze snem dziecka,
• udzielania wskazówek dotyczących diety dziecka,
• analizy schematu spożywania posiłków przez dziecko w ciągu dnia,
• pomocy w ustaleniu harmonogramu dnia dziecka i rodziny.

Przyznano 32 z 32
Opiekun osoby starszej

Odbiorca: mieszkańcy gminy Goleniów w wieku powyżej 65. r. życia (w szczególności osoby samotne).

Usługa obejmuje opiekę nad osobą starszą w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania oraz:

• dokonywanie zakupów lub towarzyszenia podczas niezbędnych zakupów w sklepach w pobliżu miejsca zamieszkania Odbiorcy,
• pomaganie w przygotowaniu lub przygotowanie posiłku z wykorzystaniem artykułów spożywczych zapewnionych przez Odbiorcę,
• przynoszenie obiadu z punktu gastronomicznego,
• karmienie i pojenie osób niesamodzielnych,
• wspieranie w czynnościach higieny osobistej, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, w czynnościach pielęgnacyjnych,
• pomoc w ubieraniu się, zmianie bielizny pościelowej, praniu w pralce odzieży i bielizny pościelowej, prasowaniu,
• pomoc w dotarciu do lekarza i na badania, zamówieniu dowozu medycznego (koszty transportu pokrywane są z środków własnych odbiorcy usługi),
• realizacja recept w najbliższej aptece,
• pomoc w załatwianiu niezbędnych spraw urzędowych, terminowym regulowaniu opłat,
• pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu, paleniu w piecu i przynoszeniu opału,
• pomoc w organizowaniu czasu wolnego,
• towarzyszenie podczas spacerów, zaspokajanie potrzeb duchowych.

Przyznano 1350 z 1350
Grupy wsparcia, samopomocowe

Odbiorca: mieszkańcy gminy Goleniów.

Usługa obejmuje uczestnictwo w zamkniętych lub otwartych Grupach wsparcia lub Grupach samopomocowych oraz:

• wspólne pokonywanie stanów chorobowych, problemów natury psychicznej lub socjalnej,
• wzajemne świadczenie sobie na wzajem różnego rodzaju wsparcia,
• podejmowanie działań samopomocowych opartych na wymianie informacji w danym zakresie tematycznym, doświadczeniu, empatii i zrozumieniu.

Przyznano 14 z 40
200 Lat

Odbiorca: osoby w wieku emerytalnym, (w szczególności osoby samotne) zamieszkujące gminę Goleniów,

Usługa polega na budowaniu wymiaru ludzkiej solidarności na co dzień i tożsamości lokalnej poprzez:

• organizację uroczystych obchodów urodzin lub innego jubileuszu, osób starszych przy zaangażowaniu społeczności lokalnej.

Przyznano 13 z 20
Pomoc sąsiedzka

Odbiorca: osoby samotne, niesamodzielne, wymagające opieki zamieszkujące gminę Goleniów:

Usługa obejmuje doraźną pomoc wspierająco-opiekuńczą w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności pomoc w:

• aktywnym organizowaniu czasu wolnego,
• utrzymywanie kontaktów z rodziną lub społecznością lokalną
• towarzyszenie na spacerach,
• dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
• przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
• wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
• praniu odzieży i bielizny,
• uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych,
• zaspokajanie indywidualnych bieżących potrzeb życiowych,
• informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych,
• odwiedziny w szpitalu.

Przyznano 1140 z 1461
Doradca Osoby lub Rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji zdrowotnej

Odbiorca: osoby i rodziny przeżywające kryzys zdrowotny lub mające długotrwałe/przewlekłe problemy zdrowotne zamieszkujące gminę Goleniów.

Usługa obejmuje pomoc w:

• zaplanowaniu postępowania w oparciu o dostępne usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na rynku prywatnym,
• porządkowaniu i prowadzeniu dokumentacji medycznej i monitorowaniu stanu zdrowia,
• nawiązaniu kontaktów z podmiotami wspierającymi (np. wolontariuszami),
• towarzyszeniu w kolejnych etapach działań prozdrowotnych (np. rehabilitacyjnych, leczniczych).

Przyznano 10 z 50
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Odbiorca: osoby niesamodzielne lub z niepełnosprawnością lub zamieszkujące samotnie lub prowadzące gospodarstwo domowe z osobą powyżej 70 roku życia z gminy Goleniów.

Usługa obejmuje:

• nieodpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego/sprzętu pomocniczego na okres do 6 miesięcy,
• naukę obsługi sprzętu (przekazanie Odbiorcy usługi informacji i instrukcji obsługi niezbędnej do korzystania ze sprzętu),
• przekazanie kontaktu do Doradcy osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji zdrowotnej.
W wypożyczalni dostępne są m.in.; łóżka, wózki kule łokciowe, taborety.

Katalog sprzętu

Przyznano 64 z 160
Teleopieka

Odbiorca: seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługa ma za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności seniorów oraz osób niesamodzielnych we własnym domu i ich otoczeniu poprzez:
- nieodpłatne użyczenie sprzętu – opaski SOS
- konfigurację i naukę obsługi sprzętu
- usługę operatora pomocy – pracujące 24 h na dobę centrum monitoringu, nadzorujące, rejestrujące i przyjmujące zgłoszenia alarmowe przesyłane z opasek bezpieczeństwa, a także podejmujące adekwatne do konkretnego zgłoszenia czynności.

Przyznano 63 z 63
Mobilny konserwator - Złota Rączka

Odbiorca: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, opiekunowie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, osoby powyżej 65 roku życia, będące osobami samotnymi, lub prowadzące gospodarstwo domowe z drugą osobą powyżej 65 roku życia zamieszkujące gminę Goleniów.

Usługa realizowana będzie 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w miejscu zamieszkania, obejmuje
wykonywanie drobnych napraw, prac gospodarczych, montażowych w tym:

• wymianę lub naprawę kranów w kuchni i łazience,
• udrożnienie zatkanych odpływów,
• naprawę nieszczelnych rur,
• naprawę spłuczki,
• montaż lub wymianę deski sedesowej,
• podłączenie pralki lub zmywarki,
• wymianę żarówki,
• naprawę lub wymianę gniazdka elektrycznego,
• regulację lub uszczelnienie drzwi i okien,
• naprawę klamek lub zamków w drzwiach i oknach,
• naprawę listew przypodłogowych.

Odbiorca może skorzystać z usługi nie więcej niż 3 razy, zakres jednorazowej zleconej usługi nie może przekraczać 3 godz. realizacji. Odbiorca usługi pokrywa z własnych środków koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

Przyznano 96 z 250
Warsztaty dla seniorów

Odbiorca: osoby w wieku powyżej 55. r. życia (w szczególności osoby samotne) zamieszkujące obszary wiejskie.

Usługa obejmuje:

• podtrzymywanie aktywności społecznej i pobudzanie zaradności poprzez rozwijanie różnych zainteresowań,
• organizację wolnego czasu,
• prowadzenie zajęć służących utrzymaniu sprawności fizycznej, poprzez zajęcia gimnastyczne,
• utrzymywanie sprawności intelektualnej,
• zapewnienie wsparcia społecznego i zaspokojenie potrzeby kontaktu i przynależności,
• prowadzenie zajęć warsztatowych zwiększających samodzielność życiową,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Przyznano 309 z 320
Usługa w miejscu zamieszkania dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

​ Odbiorca: osoby niesamodzielne, dorosłe osoby niepełnosprawne posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, osoba powyżej 65. r. życia zamieszkujące gminę Goleniów.
Usługa obejmuje usługi kosmetyczne, fryzjerskie, masaż w szczególności:

• skrócenie i szlifowanie płytki paznokci u rąk
• skrócenie i szlifowanie płytki paznokci u stóp,
• skrócenie i szlifowanie płytki paznokci u rąk i stóp,
• usunięcie nadmiernego zrogowaciałego naskórka na piętach;
• strzyżenie damskie/męskie,
• modelowanie damskie/męskie,
• strzyżenie i modelowanie damskie/męskie;
• masaż relaksacyjny całego ciała pomagający zniwelować bóle, poprawić krążenie oraz metabolizm,
• masaż limfatyczny całego ciała pobudzający krążenie krwi, łagodzący bóle.

Odbiorca może skorzystać z usługi nie więcej niż 3 razy, zakres jednorazowej zleconej usługi nie może przekraczać 3 godz. realizacji.

Przyznano 310 z 310
TELEFON ALARMOWY
112
POLICJA
997
POGOTOWIE RATUNKOWE
999
STRAŻ POŻARNA
998
POGOTOWIE GAZOWE
992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE GWiK
91 418 22 34
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
91 418 28 41
ENEA
91 432 67 00
PRZYCHODNIA POLMED
91 419 15 05, 91 407 20 54
PRZYCHODNIA PROFIMED
91 407 12 50
PRZYCHODNIA PRZYSZPITALNA
91 466 43 69
PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKOWE
91 418 96 05
URZĄD GMINY I MIASTA
91 469 82 00
URZĄD SKARBOWY
91 4185 42 00
BIURO RADY MIEJSKIEJ
91 469 82 12
STAROSTWO POWIATOWE
91 471 02 65
RZECZNIK KONSUMENTÓW
91 418 05 12
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOLENIOWIE
91 460 14 72